พิศมัย เชาวนะกิจ

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การทดสอบการจัดการดินและพืชเพื่อปรับปรุงดินเหมืองแร่ร้าง 0 6 2538
การทดสอบการจัดการดินและพืชเพื่อปรับปรุงดินเหมืองแร่ร้าง 0 11 2538
การทดสอบการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดโดยใช้หินปูนบดและหินฟอสเฟต 0 35 2541
การทดสอบพันธุ์ข้าวที่ปลูกในดินเค็มชายทะเล 0 13 2527
การปรับปรุงดินนาเพื่อเพิ่มผลผลิต 0 13 2538
ผลตอบสนองของพันธุ์ข้าวต่อปุ๋ยเคมี (16-20-0) อัตราต่างๆ ในดินเค็มชายทะเล 0 15 2527
ระบบการปลูกพืชในสวนยางพาราเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 0 7 2538
ศึกษาการปรับปรุงดินทรายโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีเพื่อปลูกพริกไทยพุ่มเป็นพืชแซมในสวนมะพร้าว 0 8 2538
ศึกษาอายุการใช้งานทางเศรษฐกิจของอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ลุ่มน้ำที่ทำการเกษตรที่ไม่มีการอนุรักษ์ดินและน้ำ 0 29 2538
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University