Tasnee Attanandana

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
Amelioration of a peat soil for rice in Thailand 39 15 2538
Improvement of a peat soil for rice cultivation in Thailand 25 26 2542
การจัดการดินและธาตุอาหารพืช เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดในพื้นที่จังหวัดสระบุรีด้วยแบบจำลองการปลูกพืช 6 75 2550
การวิจัยเพื่อนำข้อมูลการวิเคราะห์ดินมาใช้ในการประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ แนะนำการปรับปรุงดินและการใช้ปุ๋ย 20 34 2534
การศึกษาอิทธิพลของจุลธาตุบางตัว (ทองแดง โมลิบดีนัม) ที่มีต่อการเจริญเติบโตของข้าวในดินพีท 0 43 2536
คำแนะนำปุ๋ยไนโตรเจนสำหรับข้าวโพดที่ปลูกในชุดดินที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยใช้แบบจำลองการปลูกพืช 10 55 2542
ปัจจัยที่มีผลต่อการสลายตัวของดินพีท 0 35 2536
ผลของการใส่ปูน ปุ๋ย NPK และจุลธาตุอาหาร (Cu, Zn, B) และการใช้ดินอนินทรีย์วางซ้อนเป็นชั้นต่อผลผลิตของข้าวที่ปลูกในดินพีท 0 67 2536
อิทธิพลของปุ๋ยหินฟอสเฟต และปุ๋ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟตที่มีต่อระบบการปลูกข้าว-ถั่วเขียว ในชุดดินรังสิตประเภทที่เป็นกรดจัด 3 43 2542
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University