เสาวนีย์ ประจันศรี

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
ภูมิสารสนเทศศาสตร์นำเกษตรกรไทยฝ่าวิกฤติภัยธรรมชาติ 0 22 2556
สถานภาพทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศไทย 0 12 2558
แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่กวง: เอกสารวิชาการ เลขที่ 02/20/45 0 5 2545
แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปัตตานีตอนบน และลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปัตตานีตอนล่าง: เอกสารวิชาการ เลขที่ 02/21/45 0 8 2545
แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 และลุ่มน้ำสาขาห้วยเกาะแก้ว 0 25 2544
โครงการประเมินและจัดการทรัพยากรน้ำ แบบผสมผสาน ระยะที่ 2: รายงานฉบับสมบูรณ์ 0 161 ไม่ระบุ
โครงการประเมินและจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสาน ระยะที่ 1 พ.ศ. 2540-2543: รายงานฉบับสมบูรณ์ 0 40 ไม่ระบุ
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University