นวลจันทร์ ภาสดา

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การปลูกและผลิตชาอย่างครบวงจร ตามโครงการความร่วมมือไทย-ศรีลังกา 0 26 2551
คู่มือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ 0 29 2540
ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 0 21 2551
ภูมิปัญญาเกษตรอินทรีย์ ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ฉบับที่ 2 0 154 2550
ศึกษาการแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์เพื่อการผลิตสารเร่งซุปเปอร์ พด. 2 0 7 2553
ศึกษาการแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์เพื่อผลิตภัณฑ์สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 2 9 2550
ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ดินบริเวณรากหญ้าแฝกเพื่อปรับปรุงดินในสภาพดินที่มีปัญหา 0 11 2543
ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ดินบริเวณรากหญ้าแฝกในสภาพดินที่มีปัญหา 0 9 2542
ไถกลบตอซังสร้างดินยั่งยืนฟื้นสิ่งแวดล้อม 0 45 ไม่ระบุ
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University