ผุสดี เพื่อวงษ์

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การศึกษาปริมาณความชื้นในดินเพื่อปลูกพืชไร่และไม้ผลบางชนิดโดยใช้ซอร์ฟแวร์ CROPWAT ที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 0 10 2541
คู่มือการให้น้ำแก่พืชเศรษฐกิจในดินไร่ที่จังหวัดลพบุรี: เอกสารวิชาการเล่มที่ 431 0 9 2541
ความสัมพันธ์ระหว่างอนุภาคเนื้อดินกับความสามารถดูดยึดน้ำในดิน 0 6 2538
การศึกษาปริมาณความชื้นในดินเพื่อปลูกพืชไร่และไม้ผลบางชนิด โดยใช้ซอร์ฟแวร์ CROPWAT ที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 0 6 2540
การศึกษาระยะห่างของคูระบายน้ำในการปลูกข้าวโพดหวาน 0 4 2538
ความสัมพันธ์ระหว่างอนุภาคดินกับความสามารถดูดยึดน้ำในดิน 0 3 2538
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University