ประดิษฐ์ บุญอำพล

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การคาดคะเนผลผลิต รายได้และอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่เหมาะสมในการปลูกข้าวโพดพันธุ์ลูกผสมบนชุดดินต่าง ๆ ในพื้นที่ 4 จังหวัด 34 83 2546
การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน (ตอนที่ 3) 0 167 2549
การใช้ปุ๋ยหินฟอสเฟตเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวฟ่าง และการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน 0 10 2538
การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและปุ๋ยพืชสดกับข้าวโพดและข้าวฟ่าง 0 8 2538
คำแนะนำปุ๋ยไนโตรเจนสำหรับข้าวโพดที่ปลูกในชุดดินที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยใช้แบบจำลองการปลูกพืช 10 55 2542
โครงการการพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีสำหรับการผลิตข้าวโพด ระยะที่ 2: รายงานฉบับสมบูรณ์ 0 6 ไม่ระบุ
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีสำหรับการผลิตข้าวโพด ระยะที่ 1: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 0 4 ไม่ระบุ
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University