สุดา สวัสดิ์ธนาคูณ

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การศึกษาสมการสูญเสียดินสากลในประเทศไทย ตอนที่ 1 การศึกษาการสูญเสียดินที่เกิดจากการปลูกพืชระบบต่างกัน 0 11 ไม่ระบุ
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินและผลผลิตของพืช หลังการเติมอินทรีย์วัตถุชนิดต่างๆ และปุ๋ยเคมีชนิดเดียวกันลงไปในดิน 0 6 ไม่ระบุ
ทดสอบการจัดการดินโดยใช้พืชปุ๋ยสดบางชนิดร่วมปรับปรุงบำรุงดินชุดร้อยเอ็ดในการปลูกข้าว 0 16 2543
พืชตระกูลถั่วเพื่อการปรับปรุงดิน 0 14 ไม่ระบุ
พืชตระกูลถั่วเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน 0 67 ไม่ระบุ
พืชตระกูลถั่วเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน 0 129 ไม่ระบุ
ศึกษาการจัดการปุ๋ยพืชสดในระบบการปลูกมันสำปะหลัง 0 8 2538
ศึกษาความเหมาะสมของที่ดินเพื่อการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร 0 8 2541
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University