อาทิตย์ ศุขเกษม

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การขยายพันธุ์หญ้าแฝก 0 10 2537
การจัดการดินทราย 0 24 ไม่ระบุ
การปรับปรุงดินชุดอุบลเพื่อปลูกข้าวไร่ 0 18 2541
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหญ้าแฝก 4 พันธุ์ เพื่อป้องกันการกัดเซาะพื้นที่ริมตลิ่งลำธารที่อำเภอทองผาภูมิ 0 14 2551
ความสัมพันธ์ของความชื้นและปริมาณอินทรียวัตถุในดินทรายจากการใช้วัสดุคลุมดินและปุ๋ยพืชสดเพื่อปลูกแตงโม 0 7 2547
จอมปราชญ์แห่งการพัฒนาที่ดิน 0 39 ไม่ระบุ
ศึกษาอัตราการสะสมคาร์บอนและการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่ปลูกหญ้าแฝกบางพันธุ์ในภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 0 63 2556
หญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์ ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน 0 24 2553
อิทธิพลของแถวหญ้าแฝกและพืชคลุมดินต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของชุดดินท่ายางเพื่อปลูกข้าวไร่ 0 18 2546
เทคนิคการเพิ่มปริมาณต้นพันธุ์หญ้าแฝกโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 0 16 2538
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University