ทองอ่อน นะเรกุล

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การทดสอบประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยพืชสด เพื่อการปรับปรุงดินในทุ่งกุลาร้องไห้ 0 2 2538
การปลูกโสนอัฟริกันเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ในนาข้าว 0 13 2541
การใช้สารปรับปรุงดินสำหรับปลูกหน่อไม้ฝรั่งในดินชุดโคราช 0 4 2538
การใช้โสนอัฟริกันเป็นปุ๋ยพืชสดร่วมกับปุ๋ยเคมีที่มีอัตราต่างกัน เพื่อปลูกข้าวในชุดดินกุลาร้องไห้ 0 14 2538
ผลของการกลับชั้นดินต่อคุณสมบัติของดินและผลผลิตข้าว 0 6 2538
อัตราการใช้ขี้เถ้าแกลบ เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ต่อการปลูกข้าวโพด 0 9 2538
อัตราที่เหมาะสมของการใช้ฟอสฟอรัสเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์โสนอัฟริกันในดินชุดน้ำพอง 0 6 2538
อิทธิพลของการไถพรวนและสารปรับปรุงดินต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตของถั่วเขียว 0 2 2538
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University