นิสา มีแสง

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
Integrated seed sector development: จุดเปลี่ยนเพื่อพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด กรมพัฒนาที่ดิน 0 6 2560
การบริหารจัดการเพื่อการรักษาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนของคณะที่ปรึกษาประเทศในภูมิภาคเอเชีย: การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ 0 5 2558
การศึกษาอัตราการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมีร่วมกับวัสดุปรับปรุงดิน เพื่อปลูกผักกาดหางหงษ์แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ชลประทาน โครงการหลวงหนองหอย 0 36 2555
การศึกษาอัตราการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมีร่วมกับวัสดุปรับปรุงดินเพื่อปลูกผักกาดหางหงษ์แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ชลประทาน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 0 37 2555
ถอดบทเรียนความสำเร็จของกรมพัฒนาที่ดิน การจัดการดินพื้นที่โครงการหลวงของไทยสู่ราชอาณาจักรภูฏาน 0 9 2559
ประสบการณ์ในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง The 1st annual review and planning meeting: Closing rice yield gaps in Asia with reduced environmental footprint 0 31 2557
พลวัตรของคาร์บอนในดินจากการจัดการตอซังข้าวในนาภาคกลางของประเทศไทย 0 63 2556
ศึกษาอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยคอกเพื่อปลูกกะหล่ำปลีในพื้นที่อาศัยน้ำฝนโครงการหลวงหนองหอย 0 41 2557
สถานภาพทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศไทย 0 12 2558
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University