เกรียงศักดิ์ หงษ์โต

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การศึกษาความเป็นไปได้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากร เพื่อจำแนกความเค็มดิน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 7 ไม่ระบุ
การศึกษาอิทธิพลของหินปูนบดและระดับความลึกในการไถพรวน ต่อการปรับปรุงดินกรดกำมะถัน 0 26 2538
ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์วิทยาบางประการของดินจากการปลูกยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส อายุต่างกัน 0 2 2543
พื้นที่ตัวอย่างที่มีการใช้ระบบหญ้าแฝก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 0 6 2537
รายงานการจัดการดินกลุ่มชุดดินที่ 14 0 10 2537
ศึกษาอิทธิพลของความเค็มดินต่อการลดลงของผลผลิตข้าวบางพันธุ์ 0 8 2523
เรื่องเล่าเขาหินซ้อน 0 30 2558
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University