โสฬส แซ่ลิ้ม

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การจัดการดินทราย 0 24 ไม่ระบุ
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหญ้าแฝกกับคันดินที่มีผลต่ออัตราการชะล้างพังทลายของดิน 0 20 2538
การใช้ประโยชน์ของพืชปุ๋ยสดชนิดต่างๆ 0 14 2549
ความสัมพันธ์ของความชื้นและปริมาณอินทรียวัตถุในดินทรายจากการใช้วัสดุคลุมดินและปุ๋ยพืชสดเพื่อปลูกแตงโม 0 7 2547
ต้นแบบการจัดการขยะเพื่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ลดภาวะโลกร้อน 0 16 ไม่ระบุ
ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 0 21 2551
ภูมิปัญญาเกษตรอินทรีย์ ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ฉบับที่ 2 0 154 2550
ศึกษาอัตราการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตมันสำปะหลัง 0 8 2556
อิทธิพลของหญ้าและถั่ว ร่วมกับการใช้หินฟอสเฟตต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของชุดดินท่ายาง 0 4 2550
แคฝรั่ง พืชสารพัดประโยชน์ 0 6 2541
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University