ภรภัทร นพมาลัย

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
ความสัมพันธ์ระหว่างมวลชีวภาพของรากหญ้าแฝกกับปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินและการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชุดดินพัทลุง 0 25 2558
คู่มือการป้องกัน แก้ไข ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในระดับไร่นาโดยวิธีทําการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6 27 2549
ศึกษาอัตราการสะสมคาร์บอนและการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่ปลูกหญ้าแฝกบางพันธุ์ในภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 0 63 2556
เปรียบเทียบพันธุ์หญ้าแฝกและพืชคลุมดินต่อการฟื้นฟูและการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน 0 16 2561
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University