ไมตรี สิงหะวาระ

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การศึกษาวิจัยทรัพยากรดินและศักยภาพของที่ดิน โครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมป่าเมืองไผ่ แปลงที่ 16 อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 0 7 2538
การศึกษาวิจัยทรัพยากรดินและศักยภาพของที่ดิน โครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแปลงป่ารอบอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมือง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 0 3 2538
การศึกษาวิจัยทรัพยากรดินและศักยภาพของที่ดิน โครงการสหกรณ์นิคมทับเสลา อำเภอลานสัก อำเภอบ้านไร่ และกิ่งอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 0 10 2538
รายงานการสำรวจดิน โครงการเกษตรรวมใจ ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 0 6 2525
รายงานการสำรวจดินบริเวณ โครงการธนาคารกระบือเพื่อเกษตรกร บ้านท่ามะปราง ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 0 36 2526
โครงการสำรวจ วิจัยและจำแนกดิน จ.ระยอง 0 4 2523
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University