เริงศักดิ์ กตเวทิน

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การจำแนกเขตภูมิอากาศเกษตรสำหรับการผลิตข้าวและพืชไร่ในลุ่มน้ำชี 0 33 2556
การทำแผนที่สิ่งปกคลุมที่ดิน/การใช้ที่ดินในทุ่งกุลาร้องไห้ โดยใช้ภูมิสารสนเทศ 0 91 2551
การประเมินเขตการผลิตย่อยของพื้นที่การเกษตรบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ 0 99 ไม่ระบุ
การศึกษาความยาวช่วงฤดูปลูกพืชในพื้นที่ลุ่มน้ำชี 0 24 2556
การศึกษาความแปรปรวนเชิงพื้นที่ของค่าการนำไฟฟ้าในพื้นที่ดินภายใต้อิทธิพลของเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างจุดเก็บตัวอย่างดิน 0 23 2556
การสร้างโมเดลพื้นฐานของระบบการประเมินที่ดินอัตโนมัติสำหรับการปลูกข้าว 0 164 2550
การใช้ข้อมูล RADARSAT-1 SAR (standard mode) เพื่อทำแผนที่ แสดงพื้นที่ปลูกข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 24 33 2554
การใช้ระบบประเมินที่ดินอัตโนมัติประเมินความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกข้าวในลุ่มน้ำชี: II. การปรับปรุงและประยุกต์ใช้ระบบ 0 120 2554
จำนวนชุดข้อมูล RADARSAT ที่เหมาะสมสำหรับการประเมินพื้นที่ปลูกข้าวในลุ่มน้ำชี 0 95 2552
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University