ไพโรจน์ จิตรนุสนธิ์

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การตอบสนองของผลผลิตข้าวต่อปุ๋ยอินทรีย์ฟอสเฟตอัตราต่างๆ ในดินเปรี้ยว ชุดดินดอนเมือง 0 10 2527
การทดลองปรับปรุงดินเปรี้ยวชุดรังสิตเปรี้ยวจัด 0 7 2525
การทดลองหาอัตราปุ๋ยไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในการเพิ่มผลผลิตข้าวดินเปรี้ยวชุดต่างๆ ที่ปรับปรุงด้วยปูนมาร์ล ชุดดินดอนเมือง 0 11 2527
ประสิทธิภาพของปูนชนิดต่างๆ ในการปรับปรุงดินเปรี้ยวเพื่อเพิ่มผลผลิตมะม่วง 0 3 2538
ผลของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนชนิดต่างๆ ต่อข้าวที่ปลูกในดินเปรี้ยวที่ปรับปรุงด้วยปูนมาร์ล (ข) ดินชุดรังสิตเปรี้ยวจัด 0 14 2527
ผลของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนชนิดต่างๆ ต่อข้าวที่ปลูกในดินเปรี้ยวที่ปรับปรุงด้วยปูนมาร์ล ชุดดินดอนเมือง 0 12 2527
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University