ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การกระจายตัวของไส้เดือนดินและอิทธิพลต่อพลวัตอินทรีย์คาร์บอนในดินภายใต้การใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 0 18 2556
การศึกษาการใช้หินฟอสเฟตเพื่อเพิ่มปริมาณของฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 0 16 2556
การใช้กากน้ำตาลและน้ำกากส่าร่วมกับของเสียอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังต่อการอยู่รอดของไส้เดือนดิน และคุณภาพปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดิน 0 26 2556
ผลของการใช้มูลไก่ร่วมกับของเสียอุตสาหกรรมเกษตรต่อการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินและคุณภาพปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดิน 0 40 2556
ผลของความสูงต่อการเตรียมวัสดุรองพื้นเพื่อเป็นอาหารและที่อยู่อาศัยในการผลิตปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดิน 0 1 2560
อิทธิพลของดินเค็มต่อพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง อัตราการตาย การเจริญเติบโต และการขยายพันธุ์ของไส้เดือนดินสายพันธุ์ Eisenia foetida และ Drawida beddardi 0 4 2560
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University