วรรณะ ขาวสุทธิ์

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์เคมีและสารอโกรแมกซ์ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษ ในดินชุดกำแพงแสน 0 13 ไม่ระบุ
การศึกษาการสลายตัวและสะสมของอินทรีย์วัตถุในดิน (ตอน 1) จากการใส่ปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน 0 10 ไม่ระบุ
การศึกษาลักษณะอุทกวิทยาและธาตุอาหารที่สูญเสียในพื้นลุ่มน้ำบ้านห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0 11 2541
การศึกษาหาอัตราปุ๋ยอินทรีย์และปูนที่เหมาะสมในการปรับปรุงผลผลิตข้าวที่ปลูกในดินชุดรังสิต 0 9 2523
การศึกษาอายุการใช้งานของอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในภาคต่างๆ ของประเทศไทย 0 14 2538
การเปรียบเทียบอัตราปุ๋ยมูลไก่ระดับต่างๆ ที่มีต่อผลผลิตมันสำปะหลังในดินชุดกบินทร์บุรี 0 5 2523
ศึกษาผลของคาร์โบฟูราน (ฟูราดาน) และปุ๋ยเคมีต่างๆ ที่มีต่อความเจริญเติบโตผลผลิตและความหวานของอ้อยในดินชุดต่างๆ 0 11 ไม่ระบุ
เปรียบเทียบผลผลิตของมันสำปะหลังในดินชุดกบินทร์บุรี โดยใช้ปุ๋ยมูลสุกรและปุ๋ยเคมีระดับต่างๆ 0 6 2523
เปรียบเทียบผลผลิตอ้อยในการปลูกแบบหลุมโดยใช้จำนวนท่อนพันธุ์ต่างกันในดินชุดห้างฉัตร 0 33 ไม่ระบุ
เปรียบเทียบอัตราปุ๋ยมูลไก่ระดับต่างๆ ที่มีต่อผลผลิตของมันสำปะหลัง ในดินชุดกบินทร์บุรี 0 9 ไม่ระบุ
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University