อนวัช ปอสูงเนิน

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การศึกษาเปอร์เซ็นต์ความงอกและความแข็งแรงของพืชตระกูลถั่วคลุมดินบางชนิดในชุดดินโคราช 0 5 2538
การใช้สารปรับปรุงดินสำหรับปลูกหน่อไม้ฝรั่งในดินชุดโคราช 0 4 2538
การใช้โสนอัฟริกันเป็นปุ๋ยพืชสดร่วมกับปุ๋ยเคมีที่มีอัตราต่างกัน เพื่อปลูกข้าวในชุดดินกุลาร้องไห้ 0 14 2538
ศึกษาจำนวนกระบอกไม้ไผ่ที่เหมาะสมในการให้น้ำกับมะละกอในดินชุดโคราช 0 5 2538
ศึกษาผลของการไถกลบโสนอัฟริกันอายุต่างกันปรับปรุงดิน สำหรับปลูกข้าวในชุดดินกุลาร้องไห้ 0 17 2538
ศึกษาเทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้าเซตตาเลียที่มีคุณภาพโดยวิธีการใช้ปุ๋ย ช่วงเวลาปลูกและระยะปลูก 0 5 2538
อัตราที่เหมาะสมของการใช้ฟอสฟอรัสเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์โสนอัฟริกันในดินชุดน้ำพอง 0 6 2538
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University