ไพบูลย์ ศรีศกุน

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การประเมินค่าความสามารถในการอุ้มน้ำของดินโดยสมการสหสัมพันธ์ระหว่างค่าความชื้นกับคุณสมบัติของดิน 0 4 2538
การประเมินค่าความสามารถในการอุ้มน้ำของดินโดยสมการสหสัมพันธ์ระหว่างค่าความชื้นกับคุณสมบัติของดิน 0 0 2538
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และชีวภาพของดินชุดท่ายางโดยปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน 0 8 2538
ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นรวมในดินชั้นไถพรวนกับเนื้อดินอินทรียวัตถุและสภาพการใช้ที่ดิน 0 6 2538
ความสัมพันธ์ระหว่างอนุภาคเนื้อดินกับความสามารถดูดยึดน้ำในดิน 0 7 2538
คุณสมบัติทางกายภาพบางประการของดินชุดมาบบอนหลังจากปลูกป่าไม้โตเร็ว 0 2 2538
ศึกษาอายุการใช้งานทางเศรษฐกิจของอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ลุ่มน้ำที่ทำการเกษตรที่ไม่มีการอนุรักษ์ดินและน้ำ 0 29 2538
อัตราการแทรกซึมน้ำของดินบางชุดในจังหวัดพิษณุโลก 0 2 2538
อิทธิพลของเนื้อดินต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวโพดในดินขุดเรณูในพื้นที่ดอนทางภาคเหนือ 0 2 2538
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University