อรุณ พงษ์กาญจนะ

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การประเมินค่าตัวชี้วัดด้านคุณภาพทางกายภาพบางประการของน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำตัวแทนภาคเหนือ 0 5 2544
การศึกษาคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินจากพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีปัญหาดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 2 2541
การศึกษาอายุการใช้งานของอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในภาคต่างๆ ของประเทศไทย 0 14 2538
การศึกษาเพื่อกำหนดมาตรฐานการจำแนกชั้นความรุนแรงของพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤตจากการชะล้างพังทลายของดิน 0 8 2543
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหญ้าแฝก 4 พันธุ์ เพื่อป้องกันการกัดเซาะพื้นที่ริมตลิ่งลำธารที่อำเภอทองผาภูมิ 0 14 2551
คู่มือเรื่องการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาที่ดิน 0 44 2548
สภาพอุทกวิทยาและการพัดพาตะกอนในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองยาง จังหวัดนครราชสีมา 0 6 2532
องค์ภูมินทร์ ฟื้นฟูถิ่น ปฐพีไทย 0 38 ไม่ระบุ
อิทธิพลของสภาพพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งมีผลต่อการอำนวยน้ำและการพังทลายของดินภาคใต้: การประเมินค่าปริมาณน้ำและตะกอนแขวนลอย 0 3 ไม่ระบุ
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University