พิสบุษ์ จัตวาพรวนิช

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การศึกษาอายุการใช้งานของอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในภาคต่างๆ ของประเทศไทย 0 14 2538
ทดสอบการใช้ SP-model ในการประเมินค่าการสูญเสียดินและน้ำ 0 4 2538
ผลการจัดระบบการปลูกพืชร่วมกับมาตรการอนุรักษ์ลุ่มน้ำแบบต่างๆ ที่มีต่อพฤติกรรมทางอุทกวิทยาและคุณสมบัติของดินที่ลุ่มน้ำแม่หล่าย จังหวัดแพร่ 0 14 2541
ศึกษาอายุการใช้งานทางเศรษฐกิจของอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ลุ่มน้ำที่ทำการเกษตรที่ไม่มีการอนุรักษ์ดินและน้ำ 0 29 2538
สภาพอุทกวิทยาในพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กภาคตะวันออก ก.ลุ่มน้ำห้วยเขาไผ่ ข.ลุ่มน้ำห้วยพันเสด็จสาขา 1 ค.ลุ่มน้ำห้วยพันเสด็จสาขา 2 ง.ลุ่มน้ำห้วยเขากาแลสาขา 1 จ.ลุ่มน้ำห้วยเขากาแลสาขา 2 0 15 2527
สภาพอุทกวิทยาในพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กภาคใต้ ค.ลุ่มน้ำห้วยกรอแห้ง ง.ลุ่มน้ำห้วยช่องหลง จ.ลุ่มน้ำห้วยตอ ฉ.ลุ่มน้ำห้วยเคียน 0 7 2527
อิทธิพลของการทำสวนสักในระบบวนเกษตรที่มีต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการฟื้นฟูสภาพทางอุทกวิทยา 0 5 2538
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University