อัธยะ พินจงสกุลดิษฐ

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน (ข้าวและอ้อย) 0 83 ไม่ระบุ
การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน (ข้าวและอ้อย): รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 0 2 2550
การพัฒนาแผนที่ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกข้าวรายกลุ่มสินค้า 0 26 2561
การศึกษาการจัดการน้ำระดับไร่นาในพืชไร่เศรษฐกิจ: กรณีศึกษาการให้น้ำอย่างเหมาะสมในการผลิตข้าวโพดหวานในกลุ่มดินเหนียวสีแดง 0 7 2560
คู่มือการจัดการดินสำหรับการปลูกพืชในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 0 22 2548
คู่มือการจัดการดินสำหรับการปลูกพืชในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง 0 34 2548
คู่มือการจัดการดินสำหรับปลูกพืชในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง อ่างขาง 0 18 2548
มหัศจรรย์พันธุ์ดิน 0 20 2548
สถานภาพทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศไทย 0 12 2558
โปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช/คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง 479 761 2554
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University