จุไรพร แก้วทิพย์

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การศึกษาการปลูกพืชผักร่วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่โครงการหลวง 0 25 2555
การศึกษาทดสอบการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินในการย่อยสลายตอซังเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ในชุดดินแม่แตง กลุ่มชุดดินที่ 29 และข้าวนาดำในชุดดินสันทราย กลุ่มชุดดินที่ 22 7 41 2551
การสาธิตทดสอบสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชร่วมกับสารเร่งเพื่อละลายฟอสฟอรัสสำหรับการผลิตพริก ในกลุ่มชุดดินที่ 21 และ 22 2 13 2551
โครงการวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืช:ข้าวในภาคเหนือ 0 151 ไม่ระบุ
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University