จุไรพร แก้วทิพย์

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การศึกษาทดสอบการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินในการย่อยสลายตอซังเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ในชุดดินแม่แตง กลุ่มชุดดินที่ 29 และข้าวนาดำในชุดดินสันทราย กลุ่มชุดดินที่ 22 7 39 2551
การสาธิตทดสอบสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชร่วมกับสารเร่งเพื่อละลายฟอสฟอรัสสำหรับการผลิตพริก ในกลุ่มชุดดินที่ 21 และ 22 2 12 2551
โครงการวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืช:ข้าวในภาคเหนือ 0 144 ไม่ระบุ
การศึกษาการปลูกพืชผักร่วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่โครงการหลวง 0 24 2555
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University