ผู้แต่ง
ลำดับ ผู้แต่ง จำนวนผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
31 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 1 854 ดู
32 ทัศณี อารีย์ 1 15 ดู
33 ทัศนีย์ คชสีห์ 1 0 ดู
34 ทัศนีย์ หนูมโน 1 47 ดู
35 ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ 35 906 ดู
36 ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์ 1 0 ดู
37 ทาดาชิ ยากิ 1 9 ดู
38 ทิฆัมพร นิลุบล 1 42 ดู
39 ทิพย์ทอง พิษณุวัฒนา 3 29 ดู
40 ทิพย์ทอง เสาร์แปงคำ 4 81 ดู
41 ทิพย์วดี อรรถธรรม 1 363 ดู
42 ทิพวรรณ อินทโสตถิ 17 58 ดู
43 ทิพาวดี ตินนังวัฒนะ 2 0 ดู
44 ทิมทอง ดรุณสนธยา 1 66 ดู
45 ที บุญแนบ 9 41 ดู

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University