ผู้แต่ง
ลำดับ ผู้แต่ง จำนวนผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
16 พบชาย สวัสดี 6 195 ดู
17 พยุง กิมยงค์ 3 16 ดู
18 พยุง ศิริดำรง 1 13 ดู
19 พรกมล ทรรพมัทย์ 1 40 ดู
20 พรชัย ปรีชาปัญญา 1 0 ดู
21 พรชัย มั่นคง 1 4 ดู
22 พรชัย สุธาทร 6 0 ดู
23 พรทิพย์ ฦาษี 1 7 ดู
24 พรทิพย์ ศรีมงคล 1 111 ดู
25 พรทิพย์ โพนตุแสง 1 46 ดู
26 พรทิพย์ ไทรฟัก 6 7 ดู
27 พรทิวา กัญยงศ์หา 1 3 ดู
28 พรทิวา กัญยวงศ์หา 3 86 ดู
29 พรนภา ขาวมาก 1 0 ดู
30 พรพิมล อธิปัญญาคม 1 0 ดู

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University