ผลงานล่าสุด
ลำดับ ชื่อผลงาน วันที่เผยแพร่
16 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่องนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรไทย: ปริทัศน์สถานภาพความรู้ เอกสารประกอบเล่มที่ 5 นโยบายป่าไม้ นโยบายที่ดิน นโยบายน้ำ และนโยบายการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11-12 (พ.ศ. 2555-2561) 26 ธ.ค. 2562
17 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่องนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรไทย: ปริทัศน์สถานภาพความรู้ เอกสารหลัก 26 ธ.ค. 2562
18 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่องนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรไทย: ปริทัศน์สถานภาพความรู้ เอกสารประกอบเล่มที่ 1 นโยบายป่าไม้ นโยบายที่ดิน นโยบายน้ำ และนโยบายการเกษตร ในช่วงสมัยสุโขทัย-แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-4 (พ.ศ. 1762-พ.ศ. 2524) 26 ธ.ค. 2562
19 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่องนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรไทย: ปริทัศน์สถานภาพความรู้ เอกสารประกอบเล่มที่ 2 นโยบายป่าไม้ นโยบายที่ดิน นโยบายน้ำ และนโยบายการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5-7 (พ.ศ. 2525-พ.ศ. 2539) 26 ธ.ค. 2562
20 การศึกษามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงปลูกมะคาเดเมียที่มีผลต่อการสูญเสียดิน และความชื้นของดินบนพื้นที่สูงในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำแม่จันตอนบน ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 25 ธ.ค. 2562
21 การปรับปรุงบำรุงดินในแปลงเกษตรกรบนพื้นที่ดินเค็มน้อยภายใต้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อปลูกข้าว กข6 ในกลุ่มชุดดินที่ 20 25 ธ.ค. 2562
22 การสะสมคาร์บอนในดินที่มีประเภทดิน วัตถุต้นกำเนิดดินและเนื้อดินต่างกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 25 ธ.ค. 2562
23 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินและจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสาน ระยะที่ 2 พ.ศ. 2544-2546 17 ธ.ค. 2562
24 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินและจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสาน ระยะที่ 1 พ.ศ. 2540-2543 17 ธ.ค. 2562
25 รายงานการสำรวจ จำแนกและวางแผนการใช้ที่ดินศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 17 ธ.ค. 2562
26 รายงานการสำรวจ จำแนกและวางแผนการใช้ที่ดินโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนพื้นที่บ้านถ้ำเวียงแก ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 17 ธ.ค. 2562
27 ดิน ธาตุอาหารและปุ๋ยข้าว 14 พ.ย. 2562
28 เปรียบเทียบวิธีการย่อยสลายดินสำหรับวิเคราะห์โลหะหนัก 13 พ.ย. 2562
29 ตอนที่ 11 ปุ๋ยสั่งตัดคืออะไร 13 พ.ย. 2562
30 คู่มือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ 13 พ.ย. 2562
   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University