ผลงานล่าสุด
ลำดับ ชื่อผลงาน วันที่เผยแพร่
16 การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน (ข้าวและอ้อย): รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 26 ส.ค. 2562
17 การจัดการปุ๋ยเฉพาะพื้นที่โดยใช้โปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจ และการวิเคราะห์ดิน: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 26 ส.ค. 2562
18 การจัดการปุ๋ยเฉพาะพื้นที่โดยใช้โปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจ และการวิเคราะห์ดิน: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 26 ส.ค. 2562
19 เอกสารการประชุมวิทยาศาสตร์ทางดินของโลก ครั้งที่ 17 25 ส.ค. 2562
20 การใช้ข้อมูล RADARSAT-1 SAR (standard mode) เพื่อทำแผนที่ แสดงพื้นที่ปลูกข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 24 ส.ค. 2562
21 การใช้ลักษณะการดูดซับฟอสฟอรัสเพื่อประเมินอัตราและชนิดของปุ๋ยฟอสฟอรัสสำหรับข้าวที่ปลูกในดินองครักษ์ที่มีปูนตกค้าง 24 ส.ค. 2562
22 การปลูกพืชสลับในไร่อ้อยเพื่อปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิตอ้อย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 24 ส.ค. 2562
23 ทดสอบอัตราปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมและประหยัด สำหรับปลูกข้าวโพดในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ระดับต่างๆ ในพื้นที่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 24 ส.ค. 2562
24 การจัดการดินที่เหมาะสมสำหรับปลูกอ้อยแต่ละพันธุ์ในกลุ่มชุดดินที่ 40 จังหวัดบุรีรัมย์ 24 ส.ค. 2562
25 การจัดการดินที่เหมาะสมสำหรับปลูกอ้อยแต่ละพันธุ์ในกลุ่มชุดดินที่ 20 จังหวัดขอนแก่น 24 ส.ค. 2562
26 ผลของการล้มตอซังข้าวร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำเพื่อปลูกถั่วเหลืองหลังนาข้าวในดินชุดหางดง 24 ส.ค. 2562
27 การศึกษาผลของสารละลายโปรตีนไหมต่อผลผลิตข้าวไร่ ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน 24 ส.ค. 2562
28 ศึกษาการจัดการดินโดยใช้ปุ๋ยหมักจากวัตถุดิบต่างชนิดร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ที่มีผลต่อผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในจังหวัดร้อยเอ็ด 24 ส.ค. 2562
29 โปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช/คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง 24 ส.ค. 2562
30 ครัวของโลก 24 ส.ค. 2562
   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University