ผลงานล่าสุด
ลำดับ ชื่อผลงาน วันที่เผยแพร่
1 การใช้ปุ๋ยพืชสดและการผลิตเมล็ดพันธุ์ 5 พ.ค. 2563
2 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่องนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรไทย: ปริทัศน์สถานภาพความรู้ เอกสารหลัก 21 เม.ย. 2563
3 รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2560: เอกสารวิชาการเลขที่ 69/02/2560 13 เม.ย. 2563
4 จลนศาสตร์การปลดปล่อยโพแทสเซียมของดินที่ลุ่มบริเวณที่ราบภาคกลางของประเทศไทย 23 มี.ค. 2563
5 ความต้องการปูนในการปรับปรุงดินกรดโดยวิธี Buffering method กับ lime incubation method ในกลุ่มชุดดินที่ 40 ของชุดดินจักราช 13 มี.ค. 2563
6 ผลของออกซินและไซโตไคนินต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าแฝกลุ่มและดอน 13 มี.ค. 2563
7 สหสัมพันธ์ระหว่างการหาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินด้วยวิธี Walkley and Black กับวิธีใช้เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติ 2 มี.ค. 2563
8 ผลกระทบที่เกิดจากการเผาไหม้ในพื้นที่เกษตรหรือพื้นที่ป่าสำหรับประเทศไทย 2 มี.ค. 2563
9 การประเมินความเสื่อมโทรมของดินโดยใช้ตัวชี้วัด Land degradation neutrality (LDN) จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย 2 มี.ค. 2563
10 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการและการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 7 ม.ค. 2563
11 ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงโมในดินทราย ชุดดินบ้านไผ่ จังหวัดมหาสารคาม 7 ม.ค. 2563
12 การแยกและคัดเลือกอะโซสไปริลลัมที่มีประสิทธิภาพสูงในการตรึงไนโตรเจน สร้างออกซิน จิบเบอเรลลินและสารไซเดอโรฟอร์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าว 7 ม.ค. 2563
13 การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์ การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปริมาณอินทรีย์คาร์บอน ในดินเค็มเนื้อทรายภายใต้การใส่วัสดุอินทรีย์ต่างชนิดกัน 7 ม.ค. 2563
14 การศึกษาสมบัติดินที่มีวัตถุต้นกำเนิดดินต่างกันต่อความสามารถในการกักเก็บน้ำของดินเนื้อหยาบ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 27 ธ.ค. 2562
15 การศึกษาการจัดการน้ำระดับไร่นาในพืชไร่เศรษฐกิจ: กรณีศึกษาการให้น้ำอย่างเหมาะสมในการผลิตข้าวโพดหวานในกลุ่มดินเหนียวสีแดง 27 ธ.ค. 2562
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University