ผลงานล่าสุด
ลำดับ ชื่อผลงาน วันที่เผยแพร่
1 องค์ประกอบทางเคมีของหญ้าอาหารสัตว์ที่ปลูกบนมูลดินเหมืองแร่ 5 ก.ย. 2562
2 คู่มือสำหรับการเกษตรยุคใหม่: ธรรมชาติของดินและปุ๋ย 3 ก.ย. 2562
3 คู่มือสำหรับการเกษตรยุคใหม่: ธรรมชาติของดินและปุ๋ย 3 ก.ย. 2562
4 คู่มือสำหรับการเกษตรยุคใหม่: ธรรมชาติของดินและปุ๋ย 3 ก.ย. 2562
5 คู่มือสำหรับการเกษตรยุคใหม่: ธรรมชาติของดินและปุ๋ย 3 ก.ย. 2562
6 คู่มือสำหรับการเกษตรยุคใหม่: ธรรมชาติของดินและปุ๋ย 3 ก.ย. 2562
7 คู่มือสำหรับการเกษตรยุคใหม่: ธรรมชาติของดินและปุ๋ย 3 ก.ย. 2562
8 การผลิตและการใช้ประโยชน์สารเร่ง พด.-1 ในการผลิตปุ๋ยหมัก: เอกสารวิชาการ 30 ส.ค. 2562
9 โครงการการพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีสำหรับการผลิตข้าวโพด ระยะที่ 2: รายงานฉบับสมบูรณ์ 28 ส.ค. 2562
10 โครงการระบบสนับสนุนการใช้ปุ๋ยเคมีสำหรับการผลิตข้าวโพด: ระยะที่ 3: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 28 ส.ค. 2562
11 การพัฒนาคำแนะนำการใช้ปุ๋ยสำหรับข้าวนาชลประทาน ถั่วเหลือง ถั่วลิสง และทานตะวัน โดยใช้โปรแกรมแบบจำลองการปลูกพืชระบบ DSSAT: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 28 ส.ค. 2562
12 โครงการวิจัยการพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีสำหรับการผลิตข้าวโพด ระยะที่ 1: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 28 ส.ค. 2562
13 คู่มือสำหรับการเกษตรยุคใหม่: ธรรมชาติของดินและปุ๋ย 28 ส.ค. 2562
14 คู่มือสำหรับการเกษตรยุคใหม่: ธรรมชาติของดินและปุ๋ย 28 ส.ค. 2562
15 คู่มือสำหรับการเกษตรยุคใหม่: ธรรมชาติของดินและปุ๋ย 28 ส.ค. 2562
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University