ผลงานที่ได้รับความนิยม
ลำดับ ชื่อผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
16 การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์ การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปริมาณอินทรีย์คาร์บอน ในดินเค็มเนื้อทรายภายใต้การใส่วัสดุอินทรีย์ต่างชนิดกัน 42
17 ผลของปุ๋ยมูลไก่และปุ๋ยเคมีต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ผลผลิต และคุณภาพของอ้อยในกลุ่มชุดดินที่ 36 จังหวัดเพชรบูรณ์ 39
18 ผลของแคลเซียมและโบรอนต่อปริมาณธาตุอาหารและคุณภาพของผลมะม่วงน้ำดอกไม้ 37
19 งดเผาตอซังสร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม 37
20 การจัดการดินและพืชเพื่อปรับปรุงบำรุงดินอินทรียวัตถุต่ำ 36
21 การศึกษาการขจัดเกลือออกจากพื้นที่ดินเค็มโดยการเร่งให้เกลือเคลื่อนที่ออกจากดิน 35
22 คู่มือหมอดินอาสาและการใช้ประโยชน์ที่ดินและน้ำ: โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อพัฒนาแหล่งผลิตของชุมชน 34
23 โครงการศึกษาวิธีการจัดการดินที่เหมาะสมกับมันสำปะหลังที่ปลูกในดินกลุ่มชุดดินต่าง ๆ: รายงานฉบับสมบูรณ์ 33
24 โครงการวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืช:ข้าวในภาคเหนือ 33
25 คู่มือการจัดการดินสำหรับการปลูกพืชในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง 32
26 สมบัติทางฟิสิกส์ดินและการย่อยสลายของเศษซากใบยางพาราในแปลงยางพาราที่มีอายุแตกต่างกัน 31
27 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม: บทสรุปย่อสำหรับผู้บริหาร 30
28 การผลิตข้าวอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 30
29 โครงการพัฒนาทุ่งหมาหิว กิ่งอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 30
30 การวางแผนการใช้ที่ดินบนพื้นที่สูงและการนำไปสู่การปฏิบัติ โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 30
   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University