ระเบียบวิธีวิจัย

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,301 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (7)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (8)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (45)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (10)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (563)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,127)

   การอารักขาพืช (67)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (2)

   การทำป่าไม้ (38)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (5)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (10)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2,052)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (50)

   โภชนาการของมนุษย์ (0)

   มลภาวะ (172)

   ระเบียบวิธีวิจัย (137)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 137 รายการ    
 

เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืชของประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2548

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 6

ชื่อหนังสือ เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืชของประเทศไทย

จำนวนหน้า 157 หน้า

ผู้แต่ง นงลักษณ์ ปูระณะพงษ์ , นันทนา ชื่นอิ่ม , นพมณี สุวรรณัง , พัชรี แสนจันทร์ , ไพลิน เหล็กคง , วรางคณา สระบัว , ศิริวัลย์ บุญสุข , สมศักดิ์ มณีพงศ์ , สรวงธิดา ลิปิมงคล , สุวรรณีย์ ภูธรธราช ,

 

การทดสอบประสิทธิภาพการวิเคราะห์ดินและพืชของห้องปฏิบัติการในประเทศ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2548

ชื่อเอกสาร กำหนดการประชุมและบทคัดย่อการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5

ชื่อหนังสือ การทดสอบประสิทธิภาพการวิเคราะห์ดินและพืชของห้องปฏิบัติการในประเทศ

จำนวนหน้า 264 หน้า

ผู้แต่ง สมศักดิ์ มณีพงศ์ , นงลักษณ์ ปูระณะพงษ์ , นันทนา ชื่นอิ่ม , นพมณี สุวรรณัง , พัชรี แสนจันทร์ , ไพลิน เหล็กคง , วรางคณา สระบัว , ศิริวัลย์ บุญสุข , สรวงธิดา ลิปิมงคล , สุวรรณีย์ ภูธรธราช ,

 

การร่วมทดสอบตัวอย่างอ้างอิงของเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2548

ชื่อเอกสาร กำหนดการประชุมและบทคัดย่อการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5

ชื่อหนังสือ การร่วมทดสอบตัวอย่างอ้างอิงของเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช

จำนวนหน้า 264 หน้า

ผู้แต่ง นงลักษณ์ ปูระณะพงษ์ , นันทนา ชื่่นอิ่ม , นพมณี สุวรรณัง , พัชรี แสนจันทร์ , ไพลิน เหล็กคง , วรางคณา สระบัว , ศิริวัลย์ บุญสุข , สมศักดิ์ มณีพงศ์ , สรวงธิดา ลิปิมงคล , สุวรรณีย์ ภูธรธราช ,

 

Characteristics of lead (Pb) in contaminated soils and its removal potential via bench-scale soil washing and soil flushing techniques

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2547

จำนวนหน้า 84 หน้า

ผู้แต่ง Nukoon Tawinteung , Preeda Parkpian , Skorn Mongkolsuk , Chongrak Polprasert ,

 

ศึกษาภาวะการเป็นทะเลทรายในประเทศไทยโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2546

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหนังสือ ศึกษาภาวะการเป็นทะเลทรายในประเทศไทยโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

จำนวนหน้า 614 หน้า

ผู้แต่ง ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์ , บัณฑิต อนุรักษ์ , สรรสฤษฎ์ เธียรโพธิ์ภิรักษ์ ,

 

แบบจำลองสมดุลเคมีและปริมาณความต้องการปูนในสภาวะดินเป็นกรด

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2546

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหนังสือ แบบจำลองสมดุลเคมีและปริมาณความต้องการปูนในสภาวะดินเป็นกรด

จำนวนหน้า 614 หน้า

ผู้แต่ง ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์ , บัณฑิต อนุรักษ์ , จรัญยา กิติไพศาลนนท์ ,

 

Using maps to show how rice yield response to fertilizer varies at provincial-scale

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 415 หน้า

ผู้แต่ง Bell, R.W. , Cook, S. , Pracilio, G. , Ros, C. ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 137 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University