กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,301 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (7)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (8)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (45)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (10)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (563)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,127)

   การอารักขาพืช (67)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (2)

   การทำป่าไม้ (38)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (5)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (10)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2,052)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (50)

   โภชนาการของมนุษย์ (0)

   มลภาวะ (172)

   ระเบียบวิธีวิจัย (137)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 50 รายการ    
 

Ammonia volatilization from pig slurry soil application

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 846 หน้า

ผู้แต่ง Ceretta Carlos Alberto , Basso Claudir Jose , Silveira Marcio Jose da , Pavinato Paulo Sergio ,

 

Characterization of crop residue quality in relation to their decomposition and nutrient release

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 846 หน้า

ผู้แต่ง Kumar, Kuldip , Rosen, Carl ,

 

Reuse farm wastes and sawdust for increasing yield and quality of some field crops and improving soil properties

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 429 หน้า

ผู้แต่ง Selim, M.M. ,

 

Effect of recycling of plant silicon for sustainable rice farming in South India

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 429 หน้า

ผู้แต่ง Nagabovanalli Prakash, B. , Nagaraj, H. , Vasuki, N. , Siddaramappa, R. , Itoh, S. ,

 

Availability of organic phosphorus in soil affected by sheep urine

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 429 หน้า

ผู้แต่ง Shand, C.A. , Coutts, G. , Young, M.E. ,

 

Recycling of urban domestic residues as a nutrient source for agriculture

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 1208 หน้า

ผู้แต่ง Ramakrishna Parama, V.R. , Venkatesha, M. , Bhargavi, M.V. ,

 

Distillery effluent-a source for fertigation and composting of pressmud and other biodegradables

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 360 หน้า

ผู้แต่ง Devarajan, L. , Satisha, G.C. , Nagendran, K. ,

 

Environmental and agronomic benefits of flyash amendments

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 360 หน้า

ผู้แต่ง Zhang, G. , Dou, Z. , Toth, J.D. , Ferguson, J. ,

 

Advancing municipal effluent irrigation research: A whole-system approach using small forest plots

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 360 หน้า

ผู้แต่ง Gielen Gerty ,

 

Characterization of humic fractions from coirdust based composts

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 360 หน้า

ผู้แต่ง Kadalli, G.G. , Suseela Devi, L. , Elizabatha John ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 50 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University