การทำป่าไม้

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,282 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (7)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (8)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (45)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (10)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (555)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,122)

   การอารักขาพืช (67)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (2)

   การทำป่าไม้ (37)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (5)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (10)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2,047)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (50)

   โภชนาการของมนุษย์ (0)

   มลภาวะ (172)

   ระเบียบวิธีวิจัย (137)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 37 รายการ    
 

น้ำส้มควันไม้จากเตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

ปีที่ (Vol.) 25 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 36-42

ผู้แต่ง รุจ เกษตรสุวรรณ ,

 

การเจริญเติบโต การรอดตาย และการใช้น้ำของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ในพื้นที่ดินเค็มที่จ่ายน้ำทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2548

ชื่อเอกสาร รายงานวนวัฒนวิจัย ประจำปี 2548

ชื่อหนังสือ การเจริญเติบโต การรอดตาย และการใช้น้ำของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ในพื้นที่ดินเค็มที่จ่ายน้ำทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

จำนวนหน้า 187 หน้า

ผู้แต่ง เจษฎา เหลืองแจ่ม , มานพ ตัณฑะเตมีย์ ,

 

Sloping land soil degradation in the Northeast of Thailand

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2547

จำนวนหน้า 84 หน้า

ผู้แต่ง แสวง รวยสูงเนิน ,

 

ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรการเกษตรและการใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าภูหลวง-วังน้ำเขียวเพื่อสนับสนุนกระบวนการวิจัยเชิงลึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน: โครงการวิจัยรหัส 04111951 (46) รายงานความก้าวหน้า ทุนอุดหนุนวิจัยประจำปี 2546: ชุดโครงการวิจัยรหัส 04111949-0018 (46) การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าภูหลวง-วังน้ำเขียว

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2546

ผู้แต่ง พงษ์สันติ์ สีจันทร์ , วิพักตร์ จินตนา , จวงจันทร์ ดวงพัตรา , รัชนี โพธิแท่น , นรุณ วรามิตร , พสุธา สุนทรห้าว , จุฑามาศ ร่มแก้ว , ปัญจรัตน์ จินตนา , สุภาภรณ์ จันทร์รุ่งเรือง ,

 

Use of rehabilited quarry detritus for the study of forest-soil system development

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 429 หน้า

ผู้แต่ง Reintam Loit , Kaar Elmar ,

 

Classification of salt-tolerant tree species through morphological and physiological characteristics

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 360 หน้า

ผู้แต่ง Kriengkrai Mosaleeyanon , Suriyan Cha-um , Chalermpol Kirdmanee ,

 

Assessing soil factors affecting seedlings growth in rehabilitation of logged-over lowland forest

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 387 หน้า

ผู้แต่ง Mokhtaruddin, A.M. , Baharom Maswar , Majid, N.M. , Kamil Yusof, M.M. , Faridah Hanum, I. , Azani, A.M. , Kobayashi, S. ,

 

Managing soil fertility in eucalypt plantations in China

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 387 หน้า

ผู้แต่ง Xu Daping , Dell Bernie ,

 

Soil nutrient status and root intensity in plantations of exotic tree species on highland soils in northern Thailand

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 387 หน้า

ผู้แต่ง Poolsiri Roongreang , Glatzel Gerhard , Sieghardt Monika , Bunvong Thaiutsa ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 37 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University