การทำป่าไม้

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,295 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (7)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (8)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (45)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (10)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (562)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,126)

   การอารักขาพืช (67)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (2)

   การทำป่าไม้ (37)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (5)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (10)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2,049)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (50)

   โภชนาการของมนุษย์ (0)

   มลภาวะ (172)

   ระเบียบวิธีวิจัย (137)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 37 รายการ   
 

ป่าไม้ชนิดต่างๆ ที่มีในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร คู่มือเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่อง โครงการปลูกไม้ใช้สอยชุมชน : โครงการปลูกไม้ใช้สอยชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทยากจน (ปี 2527-2529)

ชื่อหนังสือ ป่าไม้ชนิดต่างๆ ที่มีในประเทศไทย

จำนวนหน้า หน้า 6-11

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การปลูกไม้โตเร็ว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร คู่มือเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่อง โครงการปลูกไม้ใช้สอยชุมชน : โครงการปลูกไม้ใช้สอยชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทยากจน (ปี 2527-2529)

ชื่อหนังสือ การปลูกไม้โตเร็ว

จำนวนหน้า หน้า 13-16

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การคัดเลือกพื้นที่และชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมในการปลูกสร้างสวนป่า

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร คู่มือเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่อง โครงการปลูกไม้ใช้สอยชุมชน : โครงการปลูกไม้ใช้สอยชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทยากจน (ปี 2527-2529)

ชื่อหนังสือ การคัดเลือกพื้นที่และชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมในการปลูกสร้างสวนป่า

จำนวนหน้า หน้า 17-31

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การเพาะชำและการจัดเตรียมกล้าไม้โตเร็ว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร คู่มือเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่อง โครงการปลูกไม้ใช้สอยชุมชน : โครงการปลูกไม้ใช้สอยชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทยากจน (ปี 2527-2529)

ชื่อหนังสือ การเพาะชำและการจัดเตรียมกล้าไม้โตเร็ว

จำนวนหน้า หน้า 32-35

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ขี้เหล็ก ไม้โตเร็ว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร คู่มือเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่อง โครงการปลูกไม้ใช้สอยชุมชน : โครงการปลูกไม้ใช้สอยชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทยากจน (ปี 2527-2529)

ชื่อหนังสือ ขี้เหล็ก ไม้โตเร็ว

จำนวนหน้า หน้า 41-44

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

แคบ้าน ไม้โตเร็วเอนกประสงค์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร คู่มือเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่อง โครงการปลูกไม้ใช้สอยชุมชน : โครงการปลูกไม้ใช้สอยชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทยากจน (ปี 2527-2529)

ชื่อหนังสือ แคบ้าน ไม้โตเร็วเอนกประสงค์

จำนวนหน้า หน้า 45-46

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

กระถินณรงค์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร คู่มือเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่อง โครงการปลูกไม้ใช้สอยชุมชน : โครงการปลูกไม้ใช้สอยชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทยากจน (ปี 2527-2529)

ชื่อหนังสือ กระถินณรงค์

จำนวนหน้า หน้า 47-48

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ไม้สนทะเล

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร คู่มือเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่อง โครงการปลูกไม้ใช้สอยชุมชน : โครงการปลูกไม้ใช้สอยชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทยากจน (ปี 2527-2529)

ชื่อหนังสือ ไม้สนทะเล

จำนวนหน้า หน้า 51

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ลมและการปลูกไม้บังลมเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานประจำ 2529

ชื่อหนังสือ ลมและการปลูกไม้บังลมเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

จำนวนหน้า หน้า 179-185

ผู้แต่ง จินตนา มานพพงศ์ , สุธน กีรตวัฒนา , พิพัฒน์ ไทยกล้า ,

 

การทดแทนของพรรณพืชดั้งเดิมในพื้นที่ป่าฟื้นฟูบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ชื่อเอกสาร เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 5: ต้นทุนทรัพยากรทางธรรมชาติ: มูลค่า การพัฒนาและการอนุรักษ์

ชื่อหนังสือ การทดแทนของพรรณพืชดั้งเดิมในพื้นที่ป่าฟื้นฟูบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จำนวนหน้า 228 หน้า

ผู้แต่ง วรดลต์ แจ่มจำรูญ , จุฑามาศ ทองบ้านเกาะ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 37 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University