การอารักขาพืช

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,301 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (7)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (8)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (45)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (10)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (563)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,127)

   การอารักขาพืช (67)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (2)

   การทำป่าไม้ (38)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (5)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (10)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2,052)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (50)

   โภชนาการของมนุษย์ (0)

   มลภาวะ (172)

   ระเบียบวิธีวิจัย (137)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 67 รายการ    
 

การใช้รา Gliocladium virens ควบคุมรา Pythium aphanidematum และ Sclerotium rolfsii โรครากเน่าของปอเทืองและถั่วเขียว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2550

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาพืช

ชื่อหนังสือ การใช้รา Gliocladium virens ควบคุมรา Pythium aphanidematum และ Sclerotium rolfsii โรครากเน่าของปอเทืองและถั่วเขียว

จำนวนหน้า 746 หน้า

ผู้แต่ง เสียงแจ๋ว พิริยพฤนต์ , เลขา มาโนช , วรรณลดา สุนันทพงศ์ศักดิ์ , อรรถ สมร่าง ,

 

การเปรียบเทียบวิธีการผลิตสตรอเบอรี่แบบที่ใช้และไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2549

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2548

ชื่อหนังสือ การเปรียบเทียบวิธีการผลิตสตรอเบอรี่แบบที่ใช้และไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

จำนวนหน้า 513 หน้า

ผู้แต่ง นุชนาฏ จงเลขา , ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ , ธัญญรัตน์ พอสม ,

 

การศึกษาการสลายตัวของคลอร์เดนและประสิทธิภาพของโอโซนในการลดปริมาณสารพิษตกค้างในผักกาดขาว (Brassica campestris ssp. pekinensis (Lour) Olsson)

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2546

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาพืช สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

ชื่อหนังสือ การศึกษาการสลายตัวของคลอร์เดนและประสิทธิภาพของโอโซนในการลดปริมาณสารพิษตกค้างในผักกาดขาว (Brassica campestris ssp. pekinensis (Lour) Olsson)

จำนวนหน้า 605 หน้า

ผู้แต่ง ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์ , บัณฑิต อนุรักษ์ , สุวินัย มงคลธารณ์ ,

 

Life of protozoa and nematodes in a heterogeneous soil

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 415 หน้า

ผู้แต่ง Young Iain, M. , Crawford John, W. ,

 

Stimulation of plant growth by humic substances

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 415 หน้า

ผู้แต่ง Clapp Edward, C. , Chen Yona , Hayes Michanel, H.B. , Palazzo Anthony, J. , Van Cline, W. ,

 

Rhizospheric characteristics of pakchoi cultivars differing in zinc efficiency

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 415 หน้า

ผู้แต่ง Hu Xue-Yu , Li Xue-Yuan , Xie Zhen-Chi ,

 

Beauveria bassiana and B. brongniartii as a fungal biocontrol agents in soil environment

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 415 หน้า

ผู้แต่ง Rai Vandana , Singh Dileep, K. ,

 

Fungal pathogens in soils under wheat in conditions of irrigated agriculture in Uzbekistan

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 415 หน้า

ผู้แต่ง Khakimova, Nigora , Sattarova Rano, K. , Mannanov Rustam, N. ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 67 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University