เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,282 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (7)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (8)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (45)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (10)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (555)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,122)

   การอารักขาพืช (67)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (2)

   การทำป่าไม้ (37)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (5)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (10)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2,047)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (50)

   โภชนาการของมนุษย์ (0)

   มลภาวะ (172)

   ระเบียบวิธีวิจัย (137)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 555 รายการ    
 

ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับพืชพลังงานและความปลอดภัยของอาหารในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

ปีที่ (Vol.) 33 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 46-62

ผู้แต่ง ยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ ,

 

แนวทางการวางระบบการพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูงเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 21-35

ผู้แต่ง อุทิศ เตจ๊ะใจ ,

 

การบริหารและจัดการระบบพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 36-47

ผู้แต่ง ชินพัฒน์ธนา สุขวิบูลย์ ,

 

Global value chain ด้านการเกษตร ความสำเร็จของเกษตรกรญี่ปุ่น (2)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2558

ชื่อวารสาร วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 52-55

ผู้แต่ง ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ , ฆริกา คันธา ,

 

โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ชื่อเอกสาร องค์ความรู้สู่ปีดินสากล 2558

ชื่อหนังสือ โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้

จำนวนหน้า 172 หน้า

ผู้แต่ง อรรถ สมร่าง , โสภณ ชมชาญ , ทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ , พิสุทธิ์ ศาลากิจ , ,

 

กำเนิดหมอดินอาสา กูรูของชุมชน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ชื่อเอกสาร องค์ความรู้สู่ปีดินสากล 2558

ชื่อหนังสือ กำเนิดหมอดินอาสา กูรูของชุมชน

จำนวนหน้า 172 หน้า

ผู้แต่ง พิษณุ อัตถวิโรจน์ , ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 555 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University