การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,301 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (7)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (8)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (45)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (10)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (563)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,127)

   การอารักขาพืช (67)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (2)

   การทำป่าไม้ (38)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (5)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (10)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2,052)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (50)

   โภชนาการของมนุษย์ (0)

   มลภาวะ (172)

   ระเบียบวิธีวิจัย (137)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 45 รายการ    
 

Empowering small-scale farmers for productive and sustainable sloping land agricultural development

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2547

จำนวนหน้า 84 หน้า

ผู้แต่ง Ismail Hj Hashim , Noordin Daua , Yin Dixin , Suraphol Chandrapatya ,

 

Impact assessment study of the training programs for trainers in the ASIALAND sloping lands network participating countries

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2547

จำนวนหน้า 84 หน้า

ผู้แต่ง Yin Dixin , Suraphol Chandrapatya , Djoko Santoso , Thai Phien , Manzanilla, Digna O. ,

 

ทัวร์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2545

ชื่อวารสาร วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

ปีที่ (Vol.) 18 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 69-73

ผู้แต่ง เรวัต จิระสถาวร ,

 

Soil education

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

ชื่อเอกสาร การประชุมวิทยาศาสตร์ทางดินของโลก ครั้งที่ 17

ชื่อหนังสือ Soil education

จำนวนหน้า 55 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การให้การศึกษาเกี่ยวกับดิน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

ชื่อเอกสาร การประชุมวิทยาศาสตร์ทางดินของโลก ครั้งที่ 17

ชื่อหนังสือ การให้การศึกษาเกี่ยวกับดิน

จำนวนหน้า 55 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

Report on the international symposium ''Soil Classification 2001'', Hungary

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 429 หน้า

ผู้แต่ง Micheli Erika ,

 

Agricultural soils of Venezuela in an information system

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 429 หน้า

ผู้แต่ง Rey Juan , Granados Fernando , Blanco Antonio , Salazar Rodolfo ,

 

Design and applications of land resources and ecological environment information database: A case study of Zigui county in the three gorges area in China

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 360 หน้า

ผู้แต่ง Zhou Yong , Wang Shanqin , Dong Yuanhua , Yan Linzhang ,

 

Knowledge-based system for soil conservation and land resources management in agriculture

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 387 หน้า

ผู้แต่ง Mongkon Ta-Oun , Suttipong Pruangka , Mohamed Daud ,

 

Digital data sets on land and soils of South India

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 387 หน้า

ผู้แต่ง Nair, K.M. , Srinivas, S. , Krishnan, P. ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 45 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University