ผลงานวิจัย

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,301 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (7)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (8)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (45)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (10)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (563)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,127)

   การอารักขาพืช (67)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (2)

   การทำป่าไม้ (38)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (5)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (10)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2,052)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (50)

   โภชนาการของมนุษย์ (0)

   มลภาวะ (172)

   ระเบียบวิธีวิจัย (137)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 3,031 รายการ    
 

การทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร คู่มือจัดระบบการปลูกพืชเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ

ชื่อหนังสือ การทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

จำนวนหน้า หน้า 38-57

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การปลูกพืชคลุม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร คู่มือจัดระบบการปลูกพืชเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ

ชื่อหนังสือ การปลูกพืชคลุม

จำนวนหน้า หน้า 18-24

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การปลูกพืชเป็นปุ๋ยพืชสด

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร คู่มือจัดระบบการปลูกพืชเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ

ชื่อหนังสือ การปลูกพืชเป็นปุ๋ยพืชสด

จำนวนหน้า หน้า 25-27

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การปลูกพืชแซม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร คู่มือจัดระบบการปลูกพืชเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ

ชื่อหนังสือ การปลูกพืชแซม

จำนวนหน้า หน้า 10-13

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การปลูกพืชเหลื่อมฤดู

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร คู่มือจัดระบบการปลูกพืชเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ

ชื่อหนังสือ การปลูกพืชเหลื่อมฤดู

จำนวนหน้า หน้า 14-17

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ระบบการปลูกพืช

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร คู่มือจัดระบบการปลูกพืชเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ

ชื่อหนังสือ ระบบการปลูกพืช

จำนวนหน้า หน้า 4-9

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

วิธีการวางแนวการปลูกพืชตามแนวระดับ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร คู่มือจัดระบบการปลูกพืชเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ

ชื่อหนังสือ วิธีการวางแนวการปลูกพืชตามแนวระดับ

จำนวนหน้า หน้า 28-37

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การปรับปรุงพันธุ์อ้อยให้ทนดินเค็มโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการก่อกลายพันธุ์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ผลงานวิจัยการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องอ้อยและน้ำตาล ปีงบประมาณ 2556-2557

ชื่อหนังสือ การปรับปรุงพันธุ์อ้อยให้ทนดินเค็มโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการก่อกลายพันธุ์

จำนวนหน้า 104 หน้า

ผู้แต่ง นรุณ วรามิตร , นงลักษณ์ เทียนเสรี , สนธิชัย จันทร์เปรม , จิราภร เชื้อกูล , คัทลียา ฉัตรเที่ยง , บรรเจิดลักษณ์ จินตฤทธิ์ , ปราณี สีหบัณฑ์ , ธรรมรัตน์ กังวาลสิงหนาท , อมร อินทราเวช ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 3,031 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University