บทความในวารสาร

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,287 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (7)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (8)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (45)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (10)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (556)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,125)

   การอารักขาพืช (67)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (2)

   การทำป่าไม้ (37)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (5)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (10)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2,048)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (50)

   โภชนาการของมนุษย์ (0)

   มลภาวะ (172)

   ระเบียบวิธีวิจัย (137)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 426 รายการ    
 

ความเข้มของพายุฝน พลังงานจลน์และดัชนีการชะล้างหน้าดิน (ตอนที่ 1)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 13-18

ผู้แต่ง กานต์ ไตรโสภณ ,

 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพแถบพืชอนุรักษ์ดินและน้ำชนิดต่าง ๆ ที่ทนต่อสภาพร่มเงา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 19-28

ผู้แต่ง ภัทรานิษฐ์ ช่วยสระน้อย , ผกากรอง มาลา , สัมพันธ์ แย้มกระโทก ,

 

การประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ สาขาลำน้ำพอง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 29-42

ผู้แต่ง ชาคริต อินนะระ , ประสิทธิ์ ตันประภาส , จารุภรณ์ โต๊ะแสง ,

 

การศึกษาอัตราการสลายตัวของวัสดุอินทรีย์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 43-51

ผู้แต่ง นวลจันทร์ ชะบา , อัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ , จันจิรา แสงสีเหลือง , วุฒิชัย จันทรสมบัติ ,

 

ผลของการใช้วัสดุอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ พด. 12 ในการปรับปรุงดินเค็มเพื่อปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 52-60

ผู้แต่ง สุวรรณภา บุญจงรักษ์ , วรรณา สุวรรณวิจิตร , กัญญาพร สังข์แก้ว ,

 

Integrated seed sector development: จุดเปลี่ยนเพื่อพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด กรมพัฒนาที่ดิน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 17-27

ผู้แต่ง นิสา มีแสง ,

 

วิธีวัดขนาดเม็ดฝน (ตอนที่ 2)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 28-33

ผู้แต่ง กานต์ ไตรโสภณ ,

 

การใช้พืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในสวนยางพาราปลูกใหม่

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 34-42

ผู้แต่ง วินัย ชมบุตร , จารุวรรณ เฮียงมะณี , จารุภรณ์ โต๊ะแสง , สุรเชษฐ์ นาราภัทร์ ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 426 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University