ผลงานทั้งหมด :

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (7)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (8)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (40)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (10)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (551)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,075)

   การอารักขาพืช (67)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (1)

   การทำป่าไม้ (37)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (4)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (11)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2,015)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (50)

   โภชนาการของมนุษย์ (0)

   มลภาวะ (172)

   ระเบียบวิธีวิจัย (136)

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

การใช้ประโยชน์ถั่วพุ่มและถั่วมะแฮะ

ผู้แต่ง สุภาพร จันรุ่งเรือง , ทศนัศว์ รัตนแก้ว , สิรินภา ชินอ่อน , ...

ปีพิมพ์   2548

โปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช/คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง

ผู้แต่ง อัธยะ พินจงสกุลดิษฐ , สมพร ผาตินาวิน

ปีพิมพ์   2554

การปรับระดับแปลงนา

ผู้แต่ง นิชัย ไทยพาณิชย์ , ทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ , ขวัญใจ โกเมศ , ...

ปีพิมพ์   2546

การจัดการดินเค็ม

ผู้แต่ง ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์ , อรุณี ยูวะนิยม , พรรณี รุ่งแสงจันทร์ , ...

ปีพิมพ์   ไม่ระบุ

  ผลงานล่าสุด

การจัดการดินและพืชเพื่อปรับปรุงบำรุงดินอินทรียวัตถุต่ำ

ผู้แต่ง ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ , เสียงแจ๋ว พิริยพฤนต์ , พิรัชฌา วาสนานุกูล , ...

ปีพิมพ์   ไม่ระบุ

พืชตระกูลถั่วเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน

ผู้แต่ง ชุมพล คนศิลป์ , วิทูร ชินพันธุ์ , วิชัย สุวรรณเกิด , ...

ปีพิมพ์   ไม่ระบุ

ความรู้เรื่องดินสำหรับเยาวชน

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

ปีพิมพ์   2552

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University