ผลงานทั้งหมด :

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (7)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (8)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (39)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (10)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (544)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,067)

   การอารักขาพืช (67)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (1)

   การทำป่าไม้ (36)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (4)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (11)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2,010)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (50)

   โภชนาการของมนุษย์ (0)

   มลภาวะ (172)

   ระเบียบวิธีวิจัย (134)

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

แนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทย

ผู้แต่ง เรวัต จิระสถาวร , พิสุทธิ์ ศาลากิจ

ปีพิมพ์   2541

การปรับระดับแปลงนา

ผู้แต่ง นิชัย ไทยพาณิชย์ , ทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ , ขวัญใจ โกเมศ , ...

ปีพิมพ์   2546

การใช้ประโยชน์ถั่วพุ่มและถั่วมะแฮะ

ผู้แต่ง สุภาพร จันรุ่งเรือง , ทศนัศว์ รัตนแก้ว , สิรินภา ชินอ่อน , ...

ปีพิมพ์   2548

  ผลงานล่าสุด

แร่อิลไลต์ในดิน

ผู้แต่ง วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล , อัมภวัลย์ หัศภาดล

ปีพิมพ์   2544

แร่มอนต์มอริลโลไนต์ในดิน

ผู้แต่ง วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล , กรรณิการ์ อยู่ทอง

ปีพิมพ์   2543

อิทธิพลของมลพิษในอากาศที่มีต่อการเกษตรกรรม

ผู้แต่ง ปรีดี ดีรักษา

ปีพิมพ์   2536

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University