ผลงานทั้งหมด :

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (7)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (8)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (45)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (10)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (556)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,125)

   การอารักขาพืช (67)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (2)

   การทำป่าไม้ (37)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (5)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (10)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2,048)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (50)

   โภชนาการของมนุษย์ (0)

   มลภาวะ (172)

   ระเบียบวิธีวิจัย (137)

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

พืชตระกูลถั่วเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน

ผู้แต่ง ชุมพล คนศิลป์ , วิทูร ชินพันธุ์ , วิชัย สุวรรณเกิด , ...

ปีพิมพ์   ไม่ระบุ

แนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทย

ผู้แต่ง เรวัต จิระสถาวร , พิสุทธิ์ ศาลากิจ

ปีพิมพ์   2541

การใช้ประโยชน์ถั่วพุ่มและถั่วมะแฮะ

ผู้แต่ง สุภาพร จันรุ่งเรือง , ทศนัศว์ รัตนแก้ว , สิรินภา ชินอ่อน , ...

ปีพิมพ์   2548

การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส

ผู้แต่ง สุพร บุญประดับ , พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ , สุรินทร์ ไวยเจริญ , ...

ปีพิมพ์   2543

โปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช/คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง

ผู้แต่ง อัธยะ พินจงสกุลดิษฐ , สมพร ผาตินาวิน

ปีพิมพ์   2554

  ผลงานล่าสุด

ดิน ธาตุอาหารและปุ๋ยข้าว

ผู้แต่ง นงคราญ มณีวรรณ , บุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์ , ยงยุทธ โอสถสภา , ...

ปีพิมพ์   2558

เปรียบเทียบวิธีการย่อยสลายดินสำหรับวิเคราะห์โลหะหนัก

ผู้แต่ง ละไม ศรีสวัสดิ์ , อรอนงค์ โฉมศิริ

ปีพิมพ์   2551

ตอนที่ 11 ปุ๋ยสั่งตัดคืออะไร

ผู้แต่ง สหัสชัย คงทน

ปีพิมพ์   ไม่ระบุ

คู่มือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ

ผู้แต่ง ปรัชญา ธัญญาดี , เมธี มณีวรรณ , พิรัชฌา วาสนานุกูล , ...

ปีพิมพ์   2540

คู่มือการจัดการดินสำหรับการปลูกพืชในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย

ผู้แต่ง วุฒิชาติ สิริช่วยชู , สมศักดิ์ สุขจันทร์ , ขนิษฐศรี ฮุ่นตระกูล , ...

ปีพิมพ์   2548

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University