ผลงานทั้งหมด :

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (7)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (8)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (40)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (10)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (551)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,075)

   การอารักขาพืช (67)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (1)

   การทำป่าไม้ (37)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (4)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (11)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2,015)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (50)

   โภชนาการของมนุษย์ (0)

   มลภาวะ (172)

   ระเบียบวิธีวิจัย (136)

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

การใช้ประโยชน์ถั่วพุ่มและถั่วมะแฮะ

ผู้แต่ง สุภาพร จันรุ่งเรือง , ทศนัศว์ รัตนแก้ว , สิรินภา ชินอ่อน , ...

ปีพิมพ์   2548

โปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช/คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง

ผู้แต่ง อัธยะ พินจงสกุลดิษฐ , สมพร ผาตินาวิน

ปีพิมพ์   2554

การปรับระดับแปลงนา

ผู้แต่ง นิชัย ไทยพาณิชย์ , ทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ , ขวัญใจ โกเมศ , ...

ปีพิมพ์   2546

แนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทย

ผู้แต่ง เรวัต จิระสถาวร , พิสุทธิ์ ศาลากิจ

ปีพิมพ์   2541

  ผลงานล่าสุด

โครงสร้างประชากรของแบคทีเรียบริเวณรากหญ้าแฝกที่ปลูกในดินเค็มและดินเปรี้ยวจัด

ผู้แต่ง กานต์มณี จันทร์ขาว , ศวพร ศุภผล , พิทยากร ลิ่มทอง , ...

ปีพิมพ์   2554

การคัดเลือกสายพันธุ์หญ้าแฝกที่สามารถขึ้นได้ภายใต้สภาพร่มเงา

ผู้แต่ง อุทิศ เตจ๊ะใจ , นิตยา ธรรมปัญโญ

ปีพิมพ์   2557

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University