ผลงานทั้งหมด :

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (7)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (8)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (39)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (10)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (544)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,067)

   การอารักขาพืช (67)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (1)

   การทำป่าไม้ (36)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (4)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (11)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2,010)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (50)

   โภชนาการของมนุษย์ (0)

   มลภาวะ (172)

   ระเบียบวิธีวิจัย (134)

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

หญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์ ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน

ผู้แต่ง อาทิตย์ ศุขเกษม

ปีพิมพ์   2553

การเสวนาทางวิชาการ องค์ความรู้สู่ปีดินสากล 2558 ครั้งที่ 6 หัวข้อ โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้

ผู้แต่ง อรรถ สมร่าง , โสภณ ชมชาญ , ฉลอง เทพวิทักษ์กิจ , ...

ปีพิมพ์   2559

รายงานการสำรวจความเหมาะสมของดิน: ฉบับที่ 86 การจำแนกสมรรถนะของดิน

ผู้แต่ง ดีแอล แกลลอบ , อาวุธ พิมพ์พันธุ์ , ศรีลักษณ์ เกษมสันต์, ม.ร.ว. , ...

ปีพิมพ์   ไม่ระบุ

เปรียบเทียบผลผลิตอ้อยในการปลูกแบบหลุมโดยใช้จำนวนท่อนพันธุ์ต่างกันในดินชุดห้างฉัตร

ผู้แต่ง วรรณะ ขาวสุทธิ์ , วิรัช มณีรัตน์ , ประศาสน์ ดอกแก้ว , ...

ปีพิมพ์   ไม่ระบุ

การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม: บทสรุปย่อสำหรับผู้บริหาร

ผู้แต่ง นิคม แหลมสัก , วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์ , จงรัก วัชรินทร์รัตน์ , ...

ปีพิมพ์   ไม่ระบุ

  ผลงานล่าสุด

การลดปัญหาการอัดแน่นของดินสำหรับมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินเนื้อหยาบ

ผู้แต่ง ยุทธการ แก้วแกมทอง , ศุภิฌา ธนะจิตต์ , สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม , ...

ปีพิมพ์   2555

การสะสมคาร์บอนในดินที่มีประเภทดิน วัตถุต้นกำเนิดดินและเนื้อดินต่างกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้แต่ง อรรณพ พุทธโส , นวรัตน์ ประภูชะกัง , ศรายุทธ นวลเนาว์ , ...

ปีพิมพ์   2559

การเสวนาทางวิชาการ องค์ความรู้สู่ปีดินสากล 2558 ครั้งที่ 6 หัวข้อ โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้

ผู้แต่ง อรรถ สมร่าง , โสภณ ชมชาญ , ฉลอง เทพวิทักษ์กิจ , ...

ปีพิมพ์   2559

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University