เกษตรปูชนีย์ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2586-2 กุมภาพันธ์ 2546)

รายละเอียด

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • 573 หน้า

 • B50-ประวัติศาสตร์

 • A01-การเกษตรทั่วไป

 • A50-วิจัยเกษตร

 • อาจารย์;มหาวิทยาลัย;ประวัติบุคคล;เกษตรกรรม;การวิจัย;

 • Teachers;Universities;Biographies;Agriculture;Research;

 • บุคลากร;บูรพาจารย์;ชีวประวัติ;ผลงาน;การสอน;การเกษตร;การวิจัย;มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • Personnel;College teachers;Biography;Agriculture;Kasetsart University

 • KUC00001598

 • [1] ปวิณ ปุณศรี
  [2] บุญธรรม จิตต์อนันต์
  [3] สมเพียร เกษมทรัพย์
  [4] วิทวัส บัวจันทร์
  [5] สุราษฎร์ กุฎอินทร์
  [6] นภา โล่ห์ทอง
  [7] เพ็ญศรี กาญจโนมัย
  [8] สมศักดิ์ วิราพร
  [9] พวงเพชร สุรัตนกวีกุล
  [10] พิบูลศิลป์ วัฑฒนะพงศ์
  [11] วรรณา นาวิกมูล

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University