ผลงานทั้งหมด :

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

การพัฒนาธูปไล่ยุงจากเศษเหลือจากการสกัดน้ำมันสบู่ดำ

ผู้แต่ง วุฒินันท์ คงทัด , วัฒนินันท์ คงทัด , สาริมา สุนทรารชุน , ...

ปีพิมพ์   2549

การตอบสนองของเมล็ดและน้ำมันสบู่ดำที่เกิดจาอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษา

ผู้แต่ง พรพิมล จันทร์ฉาย , รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ , สุคันธรส ธาดากิตติสาร , ...

ปีพิมพ์   2555

การพัฒนาไบโอดีเซลจากสบู่ดำที่เหมาะสมสำหรับเครื่องยนต์เกษตรชุมชน

ผู้แต่ง จักรพงศ์ ไชยบุรี , วรรณฤดี หิรัญรัตน์ , ปาริชาติ เทพทอง , ...

ปีพิมพ์   2552

บทคัดย่องานวิจัย ประจำปี 2550 ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร

ผู้แต่ง กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท

ปีพิมพ์   2550

  ผลงานล่าสุด

ความหลากหลายของพืชในสกุล Jatropha และศักยภาพในการใช้ปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำ

ผู้แต่ง พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ , พัชรินทร์ ตัญญะ , กุหลาบ เหล่าสาธิต , ...

ปีพิมพ์   2557

การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตในปีแรกของสบู่ดำจำนวน 5 สายพันธุ์ที่ปลูกด้วยเมล็ด

ผู้แต่ง วราภรณ์ แสงทอง , อุดมวิทย์ ขันเชียง , ชำนาญ ฉัตรแก้ว , ...

ปีพิมพ์   2548

การศึกษาหาช่วงเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการผสมพันธุ์สบู่ดำ

ผู้แต่ง วราภรณ์ แสงทอง , คำสิงห์ ศรฤทธิ์ , ชำนาญ ฉัตรแก้ว , ...

ปีพิมพ์   2548

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th