ผลงานทั้งหมด :

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

การพัฒนาธูปไล่ยุงจากเศษเหลือจากการสกัดน้ำมันสบู่ดำ

ผู้แต่ง วุฒินันท์ คงทัด , สาริมา สุนทรารชุน , ชัยพร สามพุ่มพวง , ...

ปีพิมพ์   2549

การพัฒนาไบโอดีเซลจากสบู่ดำที่เหมาะสมสำหรับเครื่องยนต์เกษตรชุมชน

ผู้แต่ง จักรพงศ์ ไชยบุรี , วรรณฤดี หิรัญรัตน์ , ปาริชาติ เทพทอง , ...

ปีพิมพ์   2552

การตอบสนองของเมล็ดและน้ำมันสบู่ดำที่เกิดจาอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษา

ผู้แต่ง พรพิมล จันทร์ฉาย , รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ , สุคันธรส ธาดากิตติสาร , ...

ปีพิมพ์   2555

บทคัดย่องานวิจัย ประจำปี 2550 ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร

ผู้แต่ง กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท

ปีพิมพ์   2550

  ผลงานล่าสุด

Diversity and foraging behavior of dipteran pollinators of physic nut (Jatropha curcas L.) in Thailand

ผู้แต่ง Pananya Pobsuk , Chama Phankaew , Savitree Malaipan , ...

ปีพิมพ์   2558

การประเมินวัฏจักรชีวิตของกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสบู่ดำโดยใช้เบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

ผู้แต่ง กันต์ พรหมเมตตา , ธงไชย ศรีนพคุณ , เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ , ...

ปีพิมพ์   2549

โครงสร้างและพัฒนาการของผลและเมล็ดของสบู่ดำ (Jatropha curcas L.)

ผู้แต่ง ประศาสตร์ เกื้อมณี

ปีพิมพ์   2555

การพัฒนาธูปไล่ยุงจากเศษเหลือจากการสกัดน้ำมันสบู่ดำ

ผู้แต่ง วุฒินันท์ คงทัด , สาริมา สุนทรารชุน , ชัยพร สามพุ่มพวง , ...

ปีพิมพ์   2549

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th