ผลงานทั้งหมด :

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

การพัฒนาธูปไล่ยุงจากเศษเหลือจากการสกัดน้ำมันสบู่ดำ

ผู้แต่ง วุฒินันท์ คงทัด , วัฒนินันท์ คงทัด , สาริมา สุนทรารชุน , ...

ปีพิมพ์   2549

การตอบสนองของเมล็ดและน้ำมันสบู่ดำที่เกิดจาอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษา

ผู้แต่ง พรพิมล จันทร์ฉาย , รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ , สุคันธรส ธาดากิตติสาร , ...

ปีพิมพ์   2555

การพัฒนาไบโอดีเซลจากสบู่ดำที่เหมาะสมสำหรับเครื่องยนต์เกษตรชุมชน

ผู้แต่ง จักรพงศ์ ไชยบุรี , วรรณฤดี หิรัญรัตน์ , ปาริชาติ เทพทอง , ...

ปีพิมพ์   2552

บทคัดย่องานวิจัย ประจำปี 2550 ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร

ผู้แต่ง กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท

ปีพิมพ์   2550

  ผลงานล่าสุด

โครงสร้างและพัฒนาการของผลและเมล็ดของสบู่ดำ (Jatropha curcas L.)

ผู้แต่ง ประศาสตร์ เกื้อมณี

ปีพิมพ์   2555

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th