ผลงานทั้งหมด :

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

แฝกในสวน+ฮอร์โมนไข่ ภูมิปัญญาหมอดินอาสา ควนสุบรรณ

ผู้แต่ง กิฎากรส์, นามแฝง

ปีพิมพ์   2548

คู่มือหมอดินอาสา

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

ปีพิมพ์   2540

คู่มือการจัดการดินกับพืชเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกร จังหวัดสงขลา

ผู้แต่ง ทวิชชัย เพชรไพจิตรเจริญ , จุฬาลักษณ์ สุทธิรอด , ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์ , ...

ปีพิมพ์   2541

  ผลงานล่าสุด

คุณค่าทางอาหารสัตว์ของหญ้าแฝก

ผู้แต่ง วารุณี พานิชผล

ปีพิมพ์   ไม่ระบุ

ความหลากหลายของยีสต์บนผิวใบและดินรอบรากหญ้าแฝก

ผู้แต่ง ธันย์นิชา ชำนาญป่า

ปีพิมพ์   2555

ผลของแฝกที่มีต่อการไถพรวนดินระดับลึกในแปลงไม้ผล: โครงการวิจัยรหัส 04112566 ทุนอุดหนุนวิจัยประจำปี 2548

ผู้แต่ง วีระศักดิ์ อุดมโชค , พูลศิริ ชูชีพ , วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์ , ...

ปีพิมพ์   2548

หญ้าแฝกกับการแก้ปัญหาดินถล่ม (landslide)

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

ปีพิมพ์   2561

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th