ผลงานทั้งหมด :

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

แฝกในสวน+ฮอร์โมนไข่ ภูมิปัญญาหมอดินอาสา ควนสุบรรณ

ผู้แต่ง กิฎากรส์, นามแฝง

ปีพิมพ์   2548

คู่มือการจัดการดินกับพืชเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกร จังหวัดสงขลา

ผู้แต่ง ทวิชชัย เพชรไพจิตรเจริญ , จุฬาลักษณ์ สุทธิรอด , ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์ , ...

ปีพิมพ์   2541

คู่มือหมอดินอาสา

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

ปีพิมพ์   2540

  ผลงานล่าสุด

Diversity of yeasts in vetiver phylloplane and soil in vetiver rhizosphere in Thailand and their ability to produce indole-3-acetic acid

ผู้แต่ง Thunnicha Chamnanpa , Pitayakon Limtong , Natana Srisuk , ...

ปีพิมพ์   2556

ความหลากหลายของยีสต์บนผิวใบและดินรอบรากหญ้าแฝก

ผู้แต่ง ธันย์นิชา ชำนาญป่า

ปีพิมพ์   2555

คุณค่าทางอาหารสัตว์ของหญ้าแฝก

ผู้แต่ง วารุณี พานิชผล

ปีพิมพ์   ไม่ระบุ

ผลของออกซินและไซโตไคนินต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าแฝกลุ่มและดอน

ผู้แต่ง พัชรินทร์ นันทากุล , พิทยากร ลิ่มทอง , กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ , ...

ปีพิมพ์   2560

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th