ผลงานทั้งหมด :

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

แฝกในสวน+ฮอร์โมนไข่ ภูมิปัญญาหมอดินอาสา ควนสุบรรณ

ผู้แต่ง กิฎากรส์, นามแฝง

ปีพิมพ์   2548

คู่มือการจัดการดินกับพืชเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกร จังหวัดสงขลา

ผู้แต่ง ทวิชชัย เพชรไพจิตรเจริญ , จุฬาลักษณ์ สุทธิรอด , ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์ , ...

ปีพิมพ์   2541

คู่มือหมอดินอาสา

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

ปีพิมพ์   2540

  ผลงานล่าสุด

คนชัยนาท ทำไร่นาสวนผสมแบบขี้เกียจ

ผู้แต่ง ชัด ขำเอี่ยม

ปีพิมพ์   2562

การใช้ใบแฝกลุ่ม (Vetiveria zizanioides (L.) Nash) ในการเพาะเห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum (Ley.ex Fr.) Kar.)

ผู้แต่ง รัฐพล ศรประเสริฐ , สยาม อรุณศรีมรกต

ปีพิมพ์   2558

เปรียบเทียบประสิทธิภาพแถบพืชอนุรักษ์ดินและน้ำชนิดต่าง ๆ ที่ทนต่อสภาพร่มเงา

ผู้แต่ง ภัทรานิษฐ์ ช่วยสระน้อย , ผกากรอง มาลา , สัมพันธ์ แย้มกระโทก , ...

ปีพิมพ์   2560

In vitro tetraploid induction of Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty to improve salt tolerance

ผู้แต่ง Mattanaporn Maikami , Lily Kaveeta , Surin Peyachoknagul , ...

ปีพิมพ์   2560

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th