ผลงานทั้งหมด :

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (7)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (2)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (38)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (60)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (217)

   พืชศาสตร์และการผลิต (121)

   การอารักขาพืช (4)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (53)

   การทำป่าไม้ (4)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (1,506)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (2,867)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (77)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (217)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (398)

   โภชนาการของมนุษย์ (3)

   มลภาวะ (88)

   ระเบียบวิธีวิจัย (33)

  ผลงานล่าสุด

นัยยะของผลผลิตประมงปูม้าจากแหล่งประมงพื้นบ้านต่อการเลือกจับของเครื่องมือประมงปูม้า

ผู้แต่ง จิราภรณ์ ไตรศักดิ์ , จักรพันธุ์ ปัณพฤกษานนท์

ปีพิมพ์   2557

การจัดการการประมง คำตอบที่ไม่รอคำถาม

ผู้แต่ง จิราภรณ์ ไตรศักดิ์

ปีพิมพ์   2550

การแพร่กระจายของชนิดของปลาตามแนวยาวของลำน้ำและความสัมพันธ์ระหว่างการแพร่กระจายของชนิดของปลากับอันดับของลำน้ำในแม่น้ำต่างๆ ในประเทศไทย

ผู้แต่ง จิราภรณ์ ไตรศักดิ์ , เฟรดเดอริค วิลเลี่ยม เฮนรี่ บีมิช , ปัณณทัต แข็งแรง , ...

ปีพิมพ์   ไม่ระบุ

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

รายชื่อปลาะทะเลในน่านน้ำไทย

ผู้แต่ง ปรียนาฏ สุขะวิสิษฐ์

ปีพิมพ์   2532

การเลี้ยงปลาชะโอนในบ่อซีเมนต์

ผู้แต่ง ชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ , แสงเดือน นาคสุวรรณ

ปีพิมพ์   2548

การยืดอายุการเก็บรักษาปลาสลิดเค็มโดยใช้โอโซน

ผู้แต่ง ราณี สุรกาญจน์กุล , ปกรณ์ อุ่นประเสริฐ

ปีพิมพ์   2554

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University