ความต้องการบัณฑิตวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทย

รายละเอียด

 • วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 • Agricultural Science Journal (Thailand)

 • ก.ค.-ธ.ค. 2546

 • ปีที่ 34 ฉบับที่ 4-6 (ฉบับพิเศษ) หน้า 232-235

 • ไทย

 • C10-การศึกษา

 • J10-โลจิสติกส์ผลิตผลทางการเกษตร

 • บัณฑิต;วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว;องค์กรภาครัฐ;ภาคเอกชน;ความต้องการ;ประเทศไทย

 • TAB000125481467

 • [1] เอมอร อังสุรัตน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
  [2] จุฬารัตน์ วัฒนะ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาอาชีวศึกษา)
  [3] สุจิตรา กุลพันธ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
  [4] วาสิณี เกียรติวัชรกำจร (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร)

 • [1] Am-On Aungsuratana (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Agricultural Extension and Communication)
  [2] Jularat Wattana (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Education. Dept. of Vocational Education)
  [3] Suchittra Kulaphun (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Agricultural Extension and Communication)
  [4] Wasinee Keitvatchrakamjon (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Agricultural Extension)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University