การปลูกพริกไทยที่ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

รายละเอียด

 • การปลูกพริกไทยที่ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

 • Pepper growing at Tungyao sub-district, Palian district

 • 2518

 •   บัว พุกเจริญ

 • บทความในวารสาร

 • กสิกร

 • Kasikorn

 • ก.ค. 2518

 • ปีที่ 48 ฉบับที่ 4 หน้า 252-259

 • ไทย

 • F01-การผลิตพืช

 • F02-การขยายพันธุ์พืช

 • พริกไทย;การปลูก;ดิน;การเตรียมดิน;การขยายพันธุ์;การทำค้าง;การขุดหลุมปลูก;การดูแลรักษา;การใส่ปุ๋ย;การให้น้ำ;การกำจัดวัชพืช;ศัตรูพืช;การตลาด;ราคา;รายได้;จ.ตรัง อ.ปะเหลียน ต.ทุ่งยาว

 • PIS00040150

 • [1] บัว พุกเจริญ (กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง)

 • [1] Bua Pookcharoen

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University