การพัฒนาทางเทคโนโลยีการเกษตร : กรณีเครื่องจักรกลการเกษตร อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต

รายละเอียด

 • การพัฒนาทางเทคโนโลยีการเกษตร : กรณีเครื่องจักรกลการเกษตร อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต

 • Agro-technology development : Farm machinery; past, present and future

 • การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง เครื่องมือและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม

 • Proceedings of national seminar on appropriate post-harvest technology and equipment

 • 2531

 •   ชวาลวุฒิ ไชยนุวัติ
    สมชาย ชาญณรงค์กุล

 • บทความในหนังสือ

 • ISBN 974-565-392-6

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์

 • เชียงใหม่

 • 238 หน้า

 • ไทย

 • B50-ประวัติศาสตร์

 • N20-เกษตรกลวิธาน

 • E90-โครงสร้างสังคมเกษตร

 • FARMERS;FARM EQUIPMENT;AGRICULTURAL DEVELOPMENT;HISTORY;TECHNOLOGY TRANSFER;THAILAND;

 • เกษตรกร;เครื่องจักรกลการเกษตร;การพัฒนา;วิวัฒนาการ;การใช้เทคโนโลยี

 • TAB441293

 • [1] ชวาลวุฒิ ไชยนุวัติ (กรมส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริมพันธุ์พืช กลุ่มพืชน้ำมัน)
  [2] สมชาย ชาญณรงค์กุล

 • [1] Chavalvut Chainuvati (Department of Agricultural Extension, Bangkok (Thailand))
  [2] Somchai Chanarongkul

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University