การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างระดับไร่กสิกร

รายละเอียด

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร CIMMYT

 • กรุงเทพฯ

 • ไทย

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • ข้าวโพด;ข้าวฟ่าง;การทดสอบพันธุ์;การป้องกันกำจัดวัชพืช;อัตราการใช้ปุ๋ย

 • TAB340656

 • [1] ประพนธ์ บุญรำพรรณ
  [2] โกศล เกิดโภคทรัพย์
  [3] ราเชนทร์ ถิรพร

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University