การประเมินศักยภาพของพื้นที่ดินกรดกำมะถันสวนส้มร้างทุ่งรังสิตสำหรับการปลูกปาล์มน้ำมัน

รายละเอียด

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51

 • กรุงเทพฯ

 • 5-7 ก.พ. 2556

 • กรุงเทพฯ

 • 528 หน้า

 • ไทย

 • สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

 • E11-ที่ดิน

 • U40-วิธีการสำรวจ

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • Elaeis guineensis;ปาล์มที่ให้น้ำมัน;ผลิตผลจากพืช;ดินเปรี้ยวจัด;การประเมินผล;การทดสอบ;ประเทศไทย;

 • Elaeis guineensis;Oil palms;Plant products;Acid sulphate soils;Evaluation;Testing;Thailand;

 • ปาล์มน้ำมัน;การผลิตปาล์มน้ำมัน;ดินกรดกำมะถัน;ดินเปรี้ยว;ศักยภาพที่ดิน;อุตุนิยมวิทยา;สวนส้มร้าง;พื้นที่การผลิต;ทุ่งรังสิต

 • Oil palm;Oil palm production;Plant production;Acid sulfate soil;Potential evaluation;Abandoned tangerine orchard;Production area;Rangsit area

 • KC5101054

 • [1] ศรันย์ หงษาครประเสริฐ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร)
  [2] สุตเขตต์ นาคะเสถียร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร)
  [3] เอ็จ สโรบล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร)
  [4] วิจารณ์ วิชชุกิจ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร)
  [5] สุเทพ ทองแพ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร)
  [6] วันชัย จันทร์ประเสริฐ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร)
  [7] สุดสายสิน แก้วเรือง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร)
  [8] พรชัย เหลืองอาภาพงศ์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่)
  [9] ยุวลักษณ์ ขอประเสริฐ (กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช)
  [10] ศักดิ์ศิลป์ โชติสกุล (กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา)
  [11] สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร)
  [12] เฉลิมพล ภูมิไชย์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร)
  [13] ธานี ศรีวงศ์ชัย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร)
  [14] สุขุมาลย์ เลิศมงคล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร)
  [15] ฐากร สายขุนทด (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร)
  [16] พงษ์ศักดิ์ เมืองสมบัติ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร)
  [17] สุชาดา อ่ำเจริญ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร)

  เพิ่มเติม

 • [1] Sarun Hongsakornprasert (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture)
  [2] Sutkhet Nakasathien (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture)
  [3] Ed Sarobol (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture)
  [4] Vichan Vichukit (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture)
  [5] Suthep Thongpae (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture)
  [6] Wanchai Chanprasert (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture)
  [7] Sudsaisin Kaewrueng (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture)
  [8] Pornchai Luengarpaong (Chiang Mai University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Agronomy)
  [9] Yuvaluk Khoprasert (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Plant Protection Research and Development Office)
  [10] Saksilp Chotisakul (Department of Agricultural Extension, Bangkok (Thailand). Bureau of Agricultural Commodities Promotion and Management. Fruit, Perennial Tree and Para Rubber Production Promotion Division)
  [11] Sarawut Rungmekarat (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture)
  [12] Chalermpol Phumichai (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture)
  [13] Tanee Sreevongchai (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture)
  [14] Sukumarn Lertmongkol (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture)
  [15] Takorn Saikhuntod (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture)
  [16] Pongsak Muengsombat (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture)
  [17] Suchada Amcharein (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University