การใช้ระบบภูมิสารสนเทศประเมินการจัดการน้ำชลประทานเพื่อการผลิตข้าวโพดหลังนา

รายละเอียด

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51

 • กรุงเทพฯ

 • 5-7 ก.พ. 2556

 • กรุงเทพฯ

 • 528 หน้า

 • ไทย

 • สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

 • U40-วิธีการสำรวจ

 • P10-ทรัพยากรน้ำ

 • ข้าวโพด;การผลิตพืช;ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์;การประเมินสภาวะชนบทแบบเร่งด่วน;การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์;แบบจำลอง;การจัดการน้ำ;การชลประทาน;ประเทศไทย;

 • Maize;Plant production;Geographical information systems;Rapid rural appraisal;Computer applications;Models;Water management;Irrigation;Thailand;

 • ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์;การผลิตข้าวโพด;การผลิตข้าวโพดหลังนา;นาข้าว;ระบบภูมิสารสนเทศ;การวิเคราะห์พื้นที่;การจัดการน้ำ;เขตชลประทาน;การประเมินศักยภาพ;จ.กาฬสินธุ์

 • Maize;Maize after rice production;Rice fields;Geo-informatics;Gis;Area analysis;Water management;Irrigation;Evaluation;Kalasin province

 • KC5101018

 • [1] รักศักดิ์ เสริมศักดิ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน)
  [2] รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)
  [3] พิบูลย์ กังแฮ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)
  [4] ปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)

 • [1] Raksak Sermsak (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Farm Mechanics)
  [2] Roongroj Pitakdantham (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Soil Science)
  [3] Piboon Kunghae (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Soil Science)
  [4] Parpitchaya Chintapitaksakul (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Agricultural Extension and Communication)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University